Ako žiť sexualitu

Ako žiť svoju sexualitu dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne.

Sexualita a spoločnosť

To, že sex je čisto len súkromná záležitosť, do ktorej sa nemá čo starať druhý človek, nie je celkom pravda.Môj sexuálny život je len do tej miery mojou súkromnou záležitosťou, dokiaľ neovplyvňuje moje okolie a spoločnosť. Sex sa týka celého spoločenstva. Sex má následky. Sex je obrovskou silou, ktorá môže ovplyvniť celú spoločnosť a preto musí byť predmetom verejného i politického záujmu.Každé spoločenstvo má právo a povinnosť vytvárať pravidlá, ktoré chránia jeho rozvoj a život, a dbať na ich dodržiavaní.5 Ak nám záleží na budúcnosti našich detí, národa a štátu, musíme sa snažiť aktívne vstúpiť aj do oblasti sexuality a nepodľahnúť súčasným tlakom, ktoré agresívne vystupujú s názormi, že sex je čisto súkromná záležitosť a každý si môže robiť čo chce. Ak je dokázateľným následkom promiskuity šírenie pohlavných chorôb, rakoviny krčka maternice, neplodnosti, vzrast nechcených tehotenstiev a interrupcii, psychická a morálna devastácia mladých ľudí - aký bude národ a štát o 20-30 rokov, ak budeme alibisticky mlčať a promiskuitu pokladať za normálnu? Ak internetová pornografia robí z ľudí sexuálne závislé trosky a druhotne ničí rodiny, podporuje šírenie pedofílie a sexuálneho násilia, nemôžeme sa oháňať právom na slobodu slova cez internet a povyšovať toto právo nad pud sebazáchovy spoločenstva. Politika aktívne vstupuje do sexuality tvorbou zákonov, ktoré majú za cieľ chrániť dar sexuality a dobrá z nej vyplývajúce. Žiaľ schvaľuje aj zákony a projekty, ktoré robia presný opak. Koncepcia sexuálnej výchovy ako ju propaguje OSN a EÚ je doslova zvrátená a podporuje práve konzumistický pohľad na sex. Problémy, ktoré vznikajú z nezriadene žitej sexuality, riešia len akýmisi záplatami a nepremyslenými povrchnými postupmi, ktoré nemajú trvanie ani budúcnosť.

Nesmieme sa báť verejne vstupovať do diskusii o sexualite a nahlas pomenovať, čo je správne a čo nie je. Nesmieme sa báť hovoriť pravdu, aj keď sa staneme nepopulárni a nežiadúci. Dnes sa veľmi agresívne rozvíja agenda nesprávne chápaných ľudských práv - nesmieme ani len verejne vysloviť svoj názor o určitých formách sexuálneho života, lebo nám hrozia pokutou a väzením, sme označovaní za neznášanlivých a radikálnych. S bezhlavým presadzovaním slobody sexu ide ruka v ruke potláčanie slobody slova a názoru na túto oblasť.

Dovoľujeme si teda obrátiť sa na vládcov národov, ktorí predovšetkým majú povinnosť chrániť spoločné dobro a možnosť toľko urobiť pre ochranu dobrých mravov: nikdy nestrpte, aby sa kazili čnostné mravy vašich národov, zabráňte, aby sa do rodiny, ktorá je základnou bunkou spoločnosti, zavádzali cez zákony také spôsoby konania, ktoré odporujú prirodzenému a Božiemu zákonu.

Humanae vitae9

Využívame príležitosť, aby sme pripomenuli vychovávateľom a všetkým, čo sú zodpovední za spoločné dobro ľudskej spoločnosti, že je nevyhnutné vytvárať priaznivé ovzdušie pre výchovu k čistote, aby totiž pravá sloboda zvíťazila nad neviazanosťou, a to dôsledným zachovávaním predpisov mravného poriadku. Všetko teda, čo napomáha uvoľnenosť mravov, ako aj akúkoľvek formu pornografie a nemravných predstavení, majú verejne a jednohlasne spoločnými silami odsúdiť tí, čo sú povinní starať sa o rozvoj kultúry a chrániť najvyššie duchovné hodnoty. Nesprávne by bolo pokúšať sa schvaľovať takéto zvrátenosti umeleckými a vedeckými dôvodmi alebo argumentovať slobodou.../Humanae vitae/9